Betaalbare kwaliteit dankzij eigen label
Al ruim 25 jaar vertrouwd

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Van: Remo Fashion 2.0
Gevestigd en kantoorhoudende te: Krimpen aan den IJssel
Hierna te noemen: Remo Fashion 2.0

Artikel 1 Definities
De betekenis van de volgende in deze algemene voorwaarden gebruikte termen is als volgt:
Remo Fashion : Remo Fashion 2.0
Opdrachtgever : De wederpartij van Remo Fashion 2.0
Overeenkomst : De tussen Remo Fashion en wederpartij te sluiten of gesloten
overeenkomst.
Zaken: : De goederen en/of diensten waarop de overeenkomst betrekking heeft.

Artikel 2 Algemeen
a.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die tussen Remo Fashion en opdrachtgever wordt gesloten, tenzij daarvan schriftelijk wordt afgeweken.
b.   De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van
opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door Remo Fashion zijn geaccepteerd.
c.   Van de bepalingen van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 3  Aanbiedingen
a.   Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.
b.   Remo Fashion is slechts aan de offerte gebonden indien en voor zover zij, na acceptatie van de aanbieding door de opdrachtgever, de opdracht schriftelijk heeft bevestigd of de opdracht heeft uitgevoerd.
c.   Alle in de aanbieding genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Art. 4  Betaling
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschieden Op twee manieren:   
a.   Betalen via iDeal, dit gaat snel en gemakkelijk en wij kunnen de artikelen direct verzenden.
b.   Vooruitbetalen, Door het bedrag over te maken op ons  rekeningnummer: NL69KNAB0614481732 t.n.v: Remo Fashion2.0, Krimpen aan den IJssel.
LET OP: I.v.m. langere transactietijd, moet u rekening houden met een iets langere levertijd. Remo Fashion streeft ernaar om bestellingen binnen 2-3 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending te versturen. Bezwaren tegen de hoogte van het factuurbedrag schorten de betalingsverplichting niet op.


Art. 5 Levertijd
De in de offerte en/of de opdrachtbevestiging genoemde levertijd wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen, tenzij een fatale termijn is genoemd. Overschrijding van de bij benadering overeengekomen levertijd leidt niet tot een verplichting voor Remo Fashion tot het vergoeden van enige schade of tot het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Overschrijding van een genoemde fatale termijn geeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Indien de opdrachtgever daardoor schade leidt en hij deze schade op Remo Fashion wenst te verhalen is de hoogte van de door Remo Fashion te betalen schadevergoeding beperkt tot 10% van het bedrag dat opdrachtgever bij integrale uitvoering van de overeenkomst aan Remo Fashion verschuldigd zou zijn.

Art. 6 Uitvoering
a.   Remo Fashion heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
b.    Remo Fashion zal de opdracht naar beste kunnen uitvoeren, waarbij zij indien dit naar haar oordeel wenselijk of noodzakelijk is, het recht heeft bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.
c.   Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die naar de mening van gebruiker noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking van Remo Fashion worden gesteld. Remo Fashion heeft het recht de uitvoering op te schorten indien deze gegevens niet tijdig door of namens de opdrachtgever aan haar zijn verstrekt en de uitvoering van de overeenkomst daardoor wordt vertraagd of onmogelijk gemaakt.
d.   Remo Fashion is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan als gevolg van het verstrekken door opdrachtgever van onjuiste en/of onvolledige gegevens.
e.   Remo Fashion heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden indien zij daartoe door overmacht wordt gedwongen. Onder overmacht worden in ieder geval verstaan stakingen, bedrijfsstoringen, brand, transportbelemmeringen, uitvoerverboden, onlusten, mobilisatie, oorlog en andere niet tot het normale bedrijfsrisico behorende gebeurtenissen.
f.   Het bepalen van de wijze van levering en van transport, alsmede het aanwijzen van de vervoerder geschieden gezien het belang van zorgvuldig transport in verband met de aard van de geleverde zaken, door Remo Fashion.
 g.  Opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken ook daadwerkelijk af te nemen. Bij annulering van de overeenkomst door opdrachtgever is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van het bedrag dat de opdrachtgever bij integrale uitvoering van de geannuleerde overeenkomst aan Remo Fashion verschuldigd zou zijn, tenzij bewezen wordt dat de schade groter dan wel kleiner is.

Art. 7 Reclames
a.   Reclames betrekking hebbende op de hoedanigheid van door Remo Fashion geleverde zaken worden door Remo Fashion slechts geaccepteerd als deze binnen 14 dagen na ontvangst van de zaken door opdrachtgever, schriftelijk bij Remo Fashion worden ingediend.
b.   Retourzendingen worden door Remo Fashion slechts geaccepteerd na overleg met, en toestemming van, Remo Fashion.
c.   Geleverde zaken die op verzoek van de opdrachtgever speciaal voor deze zijn vervaardigd worden door Remo Fashion niet teruggenomen.

Art. 8 Intellectuele eigendomsrechten
Voor zover met betrekking tot geleverde zaken intellectuele eigendomsrechten van toepassing zijn blijven deze rechten berusten bij de rechthebbende. Opdrachtgever is niet gerechtigd deze rechten ten behoeve van zichzelf of van derden te gebruiken, deze aan derden over te dragen of anderszins inbreuk te maken op het recht van de rechthebbende.

Art. 9 Eigendomsvoorbehoud.
a.   Alle door Remo Fashion geleverde zaken blijven eigendom van Remo Fashion totdat de Remo Fashion volledige betaling heeft verkregen van al hetgeen hij van opdrachtgever te vorderen heeft.
b.   Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op andere wijze te bezwaren.
c.   Zolang de eigendom niet op opdrachtgever is overgegaan is opdrachtgever verplicht de geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden.

Art. 10 Aansprakelijkheid
Remo Fashion aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die opdrachtgever of een derde ten gevolge van een niet tijdige of onjuiste levering van de gekochte zaken mocht lijden. Opdrachtgever vrijwaart Remo Fashion voor alle directe of indirecte aanspraken op schadevergoeding, waaronder die ingevolge productaansprakelijkheid.

Art. 11 Geschillen
Geschillen die met betrekking tot overeenkomsten tussen Remo Fashion en
opdrachtgever mochten ontstaan zullen worden voorgelegd aan de bevoegde
Rechter in het Arrondissement Zutphen. Op overeenkomsten tussen Remo Fashion en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Vragen?
U kunt ons bellen op 06-53885324 op werkdagen van 9:00-12:00 uur of mailen naar: [email protected]
Mijn account
You are not logged in. Log in to make use of all the benefits. Or create an account now.
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Menu
Zoeken
Search suggestions
Geen producten gevonden...